INFORMACJE - Kraftwele

Przejdź do treści
Konsument, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie dziesięciu dni, liczonym od daty otrzymania towaru. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
W razie odstąpienia od umowy umowa jest uważana za niezawartą, a konsument jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie czternastu dni.
Przedmiot zwrotu winien być jednak:
- nieużywany,
- nieuszkodzony,
wysłany na koszt Kupującego w oryginalnym opakowaniu za pośrednictwem firmy kurierskiej jako przesyłka ubezpieczona.
W przypadku stwierdzenia w trakcie odbioru paczki od kuriera ubytku lub uszkodzenia jej zawartości Kupujący ma obowiązek sporządzenia wraz z kurierem protokołu szkody przez kuriera z oznaczoną datą i godziną, w obecności Kupującego. Kupujący jest zobowiązany poinformować Sprzedającego o uszkodzeniu przesyłki bezzwłocznie w formie elektronicznej, bądź telefonicznie. Podstawą reklamacji uszkodzonej przesyłki jest równoczesne:
- sporządzenie protokołu szkody  w obecności kuriera w trakcie odbioru przesyłki,
- wysłanie Sprzedającemu protokołu uszkodzenia przesyłki wraz ze zdjęciami uszkodzonego przedmiotu.
Niniejsze warunki nie wyłączają, nie ograniczają ani nie zawieszają uprawnieo Kupującego, wynikających z Ustawy z dnia 27.02.2002r. o szczególnych zasadach sprzedaży konsumenckiej oraz zmiana Kodeksu Cywilnego Dz.U. 141 poz. 1176.
DOTYCZY ZAKUPÓW OD 25 grudnia 2014r.
Prawo odstąpienia od umowy
Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy.
Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas: KRAFTWELE POLSKA, UL. JASNA 42; 57-200 ZĄBKOWICE ŚLĄSKIE o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą).
Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jeśli takowy występuje, jednak nie jest to obowiązkowe.
Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
Skutki odstąpienia od umowy
W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem. Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
Proszę odesłać lub przekazać nam rzecz niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 14 dni.
Będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.Odpowiadają Państwo tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

Zmiany od 01.01.2021 roku
Przedsiębiorcy prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą, dokonujący zakupu niemającego dla nich zawodowego charakteru, nabywają niektóre uprawnienia Konsumenckie. Oznacza to, że przywileje konsumenckie będą przysługiwały osobie fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą wówczas, gdy będzie zawierała umowę, na której przedmiocie się nie zna, ponieważ nie mieści się ona w branży, w jakiej dany przedsiębiorca działa.


INFORMACJE DOTYCZĄCE KORZYSTANIA Z PRAWA DO RĘKOJMI - POUCZENIE O RĘKOJMI

PRAWO DO RĘKOJMI.

1.       Jeżeli dokonują Państwo zakupów jako Konsumenci (tzn. osoby fizyczne wykonujący czynność z przedsiębiorcą niezwiązaną z jej działalnością gospodarczą lub zawodową) mają Państwo prawo do rękojmi co oznacza, że jako sprzedawca ponoszę odpowiedzialność za niezgodność towaru z umową.
2.       Prawo do rękojmi WYŁĄCZONE jest wobec Przedsiębiorców.
3.       Podstawą do rękojmi jest wystąpienie w sprzedanym produkcie:
4.       Wady fizycznej, która jest niezgodnością produktu z umową. Dochodzi do niej w szczególności wtedy, gdy rzecz:
-        nie ma właściwości, które produkt tego rodzaju powinien mieć
-        nie ma właściwości, o których konsument został zapewniony przez sprzedawcę lub reklamę
-        nie nadaje się do celu, o którym kupujący poinformował sprzedawcę przy okazji zawierania umowy, jeśli przedsiębiorca nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego jej przeznaczenia
-        została wydana kupującemu w stanie niezupełnym
5.       Wady prawnej która może polegać na tym, że kupiony przez konsumenta towar:
-        jest własnością osoby trzeciej;
-        jest obciążony prawem osoby trzeciej;
-        cechuje się ograniczeniami w korzystaniu lub rozporządzaniu nim w wyniku decyzji lub orzeczenia właściwego organu;
6.       Termin do skorzystania z prawa do rękojmi wygasa po upływie 24 miesięcy od dnia:
-        w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy tj. od dnia, w którym odebrali Państwo przesyłkę z towarem.
7.       Przy czym przez rok trwania odpowiedzialności sprzedawcy istnieje domniemanie, że stwierdzona wada lub jej przyczyna istniała już w momencie sprzedaży.
8.       W przypadku zauważenia wady w późniejszym terminie, czyli między 12. a 24. miesiącem od wydania towaru, to konsument powinien wykazać, że wada towaru istniała w momencie zakupu.
9.       Jeżeli Sprzedawca zataił by podstępnie wadę sprzedanego produktu mogą Państwo wystąpić z rękojmią nawet po upływie powyższych terminów.
10.   W sytuacji wystąpienia wady mają Państwo możliwość złożyć reklamację z tytułu rękojmi i zażądać jednego z czterech działań:
-         wymiany towaru na nowy;
-         naprawy towaru;
-         obniżenia ceny – z określeniem kwoty, o którą cena ma być obniżona;
-         odstąpienia od umowy – o ile wada jest istotna.
11.   Aby skorzystać z prawa do rękojmi, konieczne jest przekazanie informacji w dowolnej formie, wraz z dokładnym opisem wady:
-        listownie na adres: KRAFTWELE POLSKA, ul. Jasna 42, 57-200 Ząbkowice Śląskie.
-         elektronicznie na adres: kontakt@kraftwele.pl
12.   Mogą Państwo skorzystać ze wzoru formularza reklamacyjnego jednak nie stanowi to warunku do przyjęcia reklamacji.
13.   Formularz reklamacyjny do pobrania na stronie www.kraftwele.eu/reklamacje
14.   Jako sprzedawca mam obowiązek ustosunkowania się do Państwa żądań w ciągu 14 dni. Brak mojej odpowiedzi w tym terminie skutkuje uznaniem reklamacji jako zasadnej.
15.   Odpowiedź w sprawię reklamacji jest wysyłana na podany przez Państwa adres e-mail.
16.   W razie zwrotu pieniędzy lub różnicy ceny, wydaje się pisemne poświadczenie o zwrocie świadczenia.
Kraftwele Polska - machonyTM
Technology closer
Copyright © 2007 - 2024 - Kraftwele Polska - All rights reserved.
Wróć do spisu treści