Serwis - Kraftwele

Przejdź do treści
NARZĘDZIA
Posługujemy się wysoko wyspecjalizowanymi narzędziami renomowanych firm. Używamy produktów wysokiej jakości.
Nasi serwisanci posiadają wiedzę oraz umiejętności, które sa niezbędne do prawidłowego przeprowadzania napraw.
Ciągle podnoszą swoje kwalifikacje poprzez szkolenia i sympozja.
PROFESJONALIZM
W naszym serwisie pracują sami profesjonaliści. Dużą uwagę przywiązujemy do kontroli jakości pracy.
Przed oddaniem sprzętu z serwisu zawsze jest gruntownie sprawdzony.
Chętnie udzielamy również rad oraz szkolenia w obsłudze oferowanych produtków aby w jak największym stopniu
ułatwić korzystanie z pojazdów naszym klientom.
CZĘŚCI ZAMIENNE
Naprawiamy urządzenia różnych firm. Naprawy wykonywane są szybko i sprawnie.
Części posiadamy na miejscu więc termin oczekiwania na naprawiony sprzęt znacznie się skraca.
Przy zgłaszaniu usterki urządzenia proszę skorzystać z formularza znajdującego się poniżej.
FORMULARZ ZGŁOSZENIA

Dane odbioru urządzenia


Dane identyfikacyjne urządzeniaWyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, podanych w niniejszym formularzu, przez Kraftwele Polska z siedzibą w Ząbkowicach Śl., ul. Jasna 42 działającej jako administrator danych, w celach związanych z procesami reklamacji oraz napraw.

Oświadczam, że przyjmuję do wiadomości, że w przypadku gdy nie zostaną uznane roszczenie gwarancyjne, w tym również jeżeli reklamacja będzie uznana jako nieuzasadniona, Gwarant zastrzega sobie prawo obciążenia Kupującego kosztami naprawy oraz transportu do i z serwisu.


Zapoznałem się w informacjami zawartymi poniżej, w tym o sposobie i zasadach przy nadawaniu przesyłek oraz to że w przypadku nieuzasadnionej reklamacji lub w przypadku braku zgody na wykonanie odpłatnej naprawy zmuszony będę ponieść koszty transportu urządzenia do i z serwisu.


INFORMACJA
W PRZYPADKU NIEUZASADNIONEJ REKLAMACJI LUB BRAKU ZGODY NA ODPŁATNĄ NAPRAWĘ OSOBA/FIRMA ZOSTANIE OBCIĄŻONA KOSZTAMI TRANSPORTU ORAZ DIAGNOZY URZĄDZENIA.
 
PRZESYŁKA WYSŁANA POPRZEZ FIRMĘ KURIERSKĄ NIE MOŻE ZAWIERAĆ ŻADNYCH PŁYNÓW (OLEJE, PALIWA). JEŻELI URZĄDZENIE WYPOSAŻONE JEST W AKUMULATOR NALEŻY GO WYMONTOWAĆ I WYSŁAĆ URZĄDZENIE BEZ AKUMULATORA.
UWAGA!!! W przypadku konieczności zgłaszający reklamację jest obowiązany zapewnić możliwość załadowania urządzenia na samochód firmy kurierskiej.
Ujawnione usterki lub wady wynikające z wad technicznych lub też przez niedopełnienia sprzedawcy będą rozpatrywane w terminie 14 dni od dostarczenia towaru do miejsca zakupu.
Termin wykonania naprawy to 28 dni jednak całkowity okres naprawy może się wydłużyć z przyczyn nie zależnych od gwaranta, np. (czas sprowadzenia części z zagranicy) o czym kupujący powinien być poinformowany.
Regulamin oraz warunki gwarancji dostępne są na stronie do pobrania.
Serwis zastrzega, iż w przypadku nieodebrania oddanego do serwisu sprzętu w wyznaczonym terminie (2 tygodnie od informacji o zakończeniu naprawy), może zostać naliczna należność w wysokości określone w Regulaminie Serwisu (dostępny do wglądu w siedzibie firmy) za każdy dzień zwłoki tytułem pokrycia kosztów związanych z przechowaniem sprzętu.
W sytuacji, gdy wartość zaległości przekroczy wartość oddanego do serwisu sprzętu, oddający wyraża zgodę na jego sprzedaż przez serwis oraz zatrzymanie otrzymanej ze sprzedaży kwoty do wysokości istniejącej w dacie sprzedaży zaległości z tytułu pozostawania sprzętu na terenie serwisu. Regulamin o którym mowa może zostać udostępniony w formie elektronicznej - na żądanie klienta.
Jeżeli urządzenie jest na gwarancji podstawą uznania roszczeń jest załączenie oryginalnej karty gwarancyjnej. Brak karty będzie równoznaczny z odrzuceniem roszczeń gwarancyjnych.
Wyrażam zgodę na pokrycie kosztów naprawy oraz transportu agregatu w przypadku, gdy nie zostaną uznane roszczenia gwarancyjne. Jednocześnie wyrażam zgodę na odpłatną wymianę elementów eksploatacyjnych (filtry, świece, olej silnikowy). Jedynie prawidłowe przeglądy zapewniają poprawne funkcjonowanie urządzenia. Wszystkie towary i usługi wg aktualnego cennika KRAFTWELE
Kraftwele Polska - machonyTM
Technology closer
Copyright © 2007 - 2024 - Kraftwele Polska - All rights reserved.
Wróć do spisu treści